Privaatsuspoliitika

TINGIMUSED JA ANDMEKAITSEPOLIITIKA

HUUM on võtnud kohustuseks kaitsta oma klientide ja äripartnerite privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad Tingimused ja Andmekaitsepoliitika põhimõtted, milles on käsitletud isikuandmete kogumist, kasutamist, avalikustamist, edastamist, muutmist, kombineerimist, piiramist, kustutamist ja säilitamist (edaspidi töötlemist). Meie tegevus Internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja kohaldatavate Euroopa Liidu õigusaktidega ning Eesti Vabariigi seadustega. Palume teil leida hetk meie andmekaitsepoliitikaga tutvumiseks.

Käesolevas Andmekaitsepoliitikas kirjeldatud töötlemistoimingute puhul on vastutavaks töötlejaks HUUM OÜ (registrikood 12561761). Kõigis käesolevas andmetöötluspoliitikas käsitletud küsimustes võtta ühendust e-posti teel aadressil .

Isikuandmete töötlemine

Töötleme järgmist tüüpi isikuandmeid:

 • isikuandmed, mille olete meile esitanud. Näiteks kui esitate meie veebisaidil, mobiilirakenduses või mujal (nt kaupluses) oma kontaktandmed (sh nime, isikukoodi, postiaadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi, eelistatud kontakteerumisviisi);
 • isikuandmed, mis on genereeritud tavapärase suhtluse tulemusena (nt isikuandmed, mis on esitatud kirjalikult kirjavahetuses või HUUMi mobiilirakenduse kaudu);
 • isikuandmed, mille olete selgelt ise avaldanud (nt HUUMi sotsiaalmeedias);
 • isikuandmed, mis genereeritakse meie teenuste kasutamisel, nt kui sooritate meie poes ostu või teete tellimuse, mille käigus salvestatakse teie isiklikud kontaktandmed või teave teie ostueelistuste kohta (mõnes veebisaidi osas võib HUUM paluda teil esitada vabatahtlikult isikuandmeid ja teavet. Sellisteks andmeteks võivad olla teie nimi, aadress, sihtnumber, e-posti aadress, telefoninumber ja muud andmed). Me kogume isikuandmeid ka siis, kui soovite meie mobiilirakenduse versiooniuuendusi;
 • isikuandmed, mis genereeritakse veebisaidi külastamise ja kasutamise käigus, nt küpsiste kaudu, kui külastate meie veebisaiti (millest Cookiebot teid meie veebisaidi külastamise ajal teavitab);
 • käesolevas punktis kirjeldatud isikuandmetega sarnased isikuandmed, mis on saadud kolmandatelt isikutelt;
 • meie loodud ja kombineeritud isikuandmed (nt tellimuste ajalugu).
 • isikuandmed, nt teie pilt ja kõik muud teie isikuandmed ja tegevused, mis on nähtavad meie videovalvega kaetud alas (foto, video, heli).

Muude andmete töötlemine

Töötleme ka isikupäratuid isikuandmeid, st andmeid, mida ei saa seostada ühegi isikuga (keele-eelistus, asukoht, keriste kasutamise statistika). Lisaks võime koguda ka üldisi andmeid klientide käitumise kohta meie veebisaidil ja HUUMi rakenduses. Need andmed koondatakse ja me kasutame neid selleks, et pakkuda oma klientidele kasulikku teavet, aga ka selleks, et näha, millised on kõige atraktiivsemad veebisaidi osad, tooted ja teenused. Koondandmeid käsitletakse käesolevas andmekaitsepoliitikas isikupäratutena.

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Me lähtume isikuandmete töötlemisel järgmistest õiguslikest alustest:

Nõusolek – töötleme isikuandmeid nõusoleku alusel, et teavitada kliente HUUMi tooteuudistest, kampaaniatest ja ees ootavatest sündmustest. Kliendid, kes ei soovi saada uudiskirju või teateid neile huvipakkuvate toodete kohta, võivad end igal ajal meililistist eemaldada. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust. Töötleme teie isikuandmeid kampaaniate, sh isikupärastatud ja suunatud kampaaniate korraldamiseks, kliendirahulolu uuringute läbiviimiseks ja turundustegevuse tulemuslikkuse mõõtmiseks. Töötleme Teie isikuandmeid veebianalüütika või infoühiskonna teenuste analüüsi jaoks, nende kanalite toimimise tagamiseks ja täiustamiseks, statistika kogumiseks, teie käitumise ja kasutajakogemuse analüüsimiseks ning parema ja isikupärasema teenuse pakkumiseks.

Võime töödelda teid puudutavaid andmeid (nt IP-aadress, seadme teave, asukohateave) teie nõusoleku alusel veebilehel ja teistes infoühiskonna teenustes (nt iseteenindus) kasutades selleks küpsiseid (st väikesi teabekilde, mille brauser on salvestanud arvuti või mõne muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid.

Me kasutame töödeldud andmeid selleks, et saaksime pakkuda teenust ja tooteid vastavalt teie harjumustele, et tagada teenuse parim kvaliteet, teavitada teid sisust ja anda soovitusi, reklaamide isikupärastamiseks, turundustegevuse tõhustamiseks ja andmete kaitsmiseks. Kogutud andmeid kasutatakse ka külastajate loendamiseks ja nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

Kasutame seansi-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Seansiküpsis kustutatakse automaatselt pärast iga külastust; püsiküpsiseid ei kustutata, kui külastate korduvalt meie veebisaiti, aga ka meie partnerite veebisaite, mis kasutavad reklaami- ja kolmandate isikute küpsiseid ning on meie veebisaidiga ühendatud. Me ei kontrolli selliste küpsiste olemasolu, nii et nende küpsiste kohta tuleb küsida teavet kolmandatelt isikutelt.

Küpsiste osas annavad külastajad nõusoleku nende kasutamiseks kas veebilehel, infoühiskonna teenuse sätetes või veebibrauseris. Küpsised on enamikus veebibrauserites lubatud. Kui mõned küpsised keelata, ei pruugi kõik veebisaidi funktsioonid olla külastajale kättesaadavad. Küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate lubamist või keelamist kontrollib külastaja oma brauser sätete, infoühiskonna teenuse sätete ja privaatsuse tõhustamise platvormide kaudu.

Leping – töötleme isikuandmeid selleks, et: võtta lepingueelseid meetmeid; tuvastada klient hoolsuskohustusega nõutavas ulatuses; täita oma kohustusi kliendi ees seoses meie teenuste osutamisega (nt kasutame andmeid Kauba kohaletoimetamiseks); kasutada mitmesuguseid teenuseid, nt inkassoteenuseid, turvateenuseid, audiitoriteenuseid, IT-teenuseid, turundusteenuseid ja transporditeenuseid ning võtta vastu kaupu (nt küttekehade komponendid), milleks töötleme teie esitatud isikuandmeid sisaldavaid dokumente (nt arveid, veo- ja kindlustusdokumente), neis sisalduvate isikuandmetega lepingute haldamiseks ja arhiveerimiseks, isikuandmeid sisaldavate toodete või teenuste tellimuste töötlemiseks, teiega suhtlemiseks koostöö realiseerimise käigus ja sellega seotud muudatuste tegemiseks ning paljudel muudel eesmärkidel; suhelda klientidega ja tagada kliendi maksekohustuste täitmine;

Juhime tähelepanu, et andmete töötlemise eesmärk võib olla täiendavalt sätestatud teiega sõlmitavas konkreetses lepingus.

Edasimüügilepingu sõlmimise ja meie õigustatud huvide eesmärgi saavutamiseks hõlmab edasimüügiõiguse taotleja isikuandmete töötlemine järgmist:

 • taotleja poolt meile edastatud andmete töötlemine edasimüügilepingu sõlmimiseks;
 • edasimüügiõiguse taotleja poolt viidatud isikult saadud isikuandmete töötlemine;
 • avalikust (sotsiaal)meediast kogutud isikuandmete töötlemine.
 • Juhul, kui edasimüüja jääb valimata, säilitame edasimüügilepingu sõlmimise eesmärgil kogutud isikuandmeid, et saaksime sobiva edasimüüja leidmisel teha edasimüügiõiguse pakkumise võimalikele edasimüügiõiguse taotlejatele.

Õigustatud huvi tähendab meie huvi juhtida äriühingut ning pakkuda turul parimaid võimalikke teenuseid ja tooteid. Töötleme teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel järgmistel eesmärkidel:

 • usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, mis hõlmab isikuandmete töötlemist pettuste ärahoidmiseks;
 • kliendibaasi haldamiseks ja analüüsimiseks teenuste kättesaadavuse, valiku ja kvaliteedi parandamiseks ning kliendi nõusolekul parimate ja personaalsemate pakkumiste tegemiseks;
 • võrgu-, info- ja küberturvalisuse eesmärgil, nt piraatlusega võitlemise ja veebilehe turvalisuse tagamise meetmete võtmiseks, varukoopiate tegemiseks ja salvestamiseks;
 • korralduslikel eesmärkidel. Eelkõige finantsjuhtimiseks ja isikuandmete edastamiseks kontserni siseselt administratiivsetel eesmärkidel, sh klientide või töötajate isikuandmete töötlemiseks;
 • võime jagada isikuandmeid, kui sõlmime äritehinguid või peame läbirääkimisi äritehingu üle, mis käsitleb kogu meie ettevõtte või vara müüki või võõrandamist. Need tehingud võivad hõlmata mis tahes ühinemis-, rahastamis-, omandamis- või pankrotitehinguid või -menetlusi;
 • juriidiliste nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks;
 • vajadusel kasutame andmeid ka eriteadete saatmiseks tootja poolt väljastatud ohutusteabe ja tagasikutsumiste kohta;
 • kasutame oma kauplustes valvekaameraid. Kaamerate kasutamise ja salvestiste töötlemise eesmärk on töötajate, külastajate ja HUUM OÜ vara kaitsmine; turvalisuse tagamine; nõuete kaitsmine ja esitamine; kaebuste lahendamine ja salvestiste kasutamine õppematerjalina. Salvestised kustutatakse hiljemalt kolme kuu möödumisel, kui salvestusruum saab täis.

Samuti töötleme teie isikuandmeid juriidiliste kohustuste täitmiseks. Näiteks juriidilised kohustused maksete töötlemiseks või rahapesureeglite või raamatupidamisreeglite järgimiseks. Lisaks võidakse meilt seaduse alusel nõuda videosalvestiste töötlemist õigusaktide alusel uurimisasutuse jaoks.

Kui isikuandmeid töödeldakse muul eesmärgil kui sellel, milleks isikuandmeid koguti, analüüsime hoolikalt sellise töötlemise võimalust kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega (isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679, artikli 6 lõige 4).

Isikuandmete avaldamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele

Klientidele paremate teenuste tagamiseks on HUUMil õigus jagada teavet konkreetsete isikute kohta kolmandate isikutega, kes osutavad HUUMile teenuseid või on HUUMi toodete edasimüüjad, kes omavad või ei oma õigust kasutada oma edasimüügitegevuses kohandatud kaubamärke. Kolmandad isikud ja edasimüüjad võivad olla näiteks meie partnerid, kes vastutavad meie poes või edasimüüja, reklaami- ja turunduspartnerite poolt müüdavate toodete transportimise eest; makseteenuseid pakkuvad partnerid; värbamisteenuseid pakkuvad partnerid; kliendirahulolu uuringufirmad, inkassoteenuse pakkujad, maksehäireregistrid, IKT partnerid ehk erinevate tehniliste teenuste pakkujad, arveedastusteenuse pakkujad. Edastamine toimub ainult tingimusel, et edastamise eesmärk on seaduslik ja kolmas isik töötleb teavet lepingu alusel, millega ta muu hulgas kohustub hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

Jagame teie isikuandmeid kontserni kuuluvate äriühingutega organisatsioonilistel eesmärkidel, eelkõige finantsjuhtimise ja halduseesmärkidel.

Üldreeglina ei edasta me isikuandmeid väljapoole Euroopa Majandusühendust. Kui edastame isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu, teeme seda järgides andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid, nt kui Euroopa Komisjon on otsustanud, et asjaomane riik tagab andmete piisava kaitse või kui sellist otsust pole tehtud, siis rakendame piisavaid kaitsemeetmeid (nt oleme kehtestanud siduvad sise-eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid).

Töödeldavate isikuandmete muutmine ja teie õigused

Andmesubjektina on teil seoses isikuandmete töötlemisega järgmised õigused:

 • saada teavet oma isikuandmete kohta, mida me töötleme;
 • omada juurdepääsu andmetele, sh õigus saada töödeldud isikuandmetest koopia;
 • nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;
 • nõuda andmete kustutamist:
  • kui teie isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, milleks me neid töötlesime;
  • kui võtate tagasi oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ja meil ei ole teie isikuandmete töötlemiseks muud õiguslikku alust;
  • kui esitate vastuväite meie poolt teostatavale isikuandmete töötlemisele õigustatud huvi alusel ja meil ei ole töötlemiseks ühtegi teie huve, õigusi ja vabadusi üles kaaluvat õiguslikku alust või eesmärki andmete töötlemiseks, ettevalmistamiseks, esitamiseks või meie juriidiliste nõuete kaitsmiseks;
  • kui esitate vastuväiteid meie poolt teie nõusoleku alusel teostatavale isikuandmete töötlemisele;
  • kui oleme teie isikuandmeid ebaseaduslikult töödelnud;
  • kui teie isikuandmed tuleb kustutada meie suhtes kohaldatava Euroopa Liidu või Eesti Vabariigi õigusega ettenähtud juriidilise kohustuse täitmiseks.
 • taotleda isikuandmete töötlemise piiramist:
  • perioodil, mis on vajalik teie isikuandmete õigsuse kontrollimiseks, kui esitate andmete täpsusega seotud taotluse;
  • teie isikuandmete ebaseadusliku kogumise, säilitamise või kasutamise korral, kui otsustate mitte taotleda andmete kustutamist;
  • kui me enam teie isikuandmeid ei vaja, kuid te vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
  • ajavahemikul, mis on vajalik selleks, et teha kindlaks, kas meil on ülekaalukas õiguslik alus teie isikuandmete töötlemise jätkamiseks, kui kasutate oma õigust esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
 • edastada andmeid, st teatud juhtudel on teil õigus saada oma isikuandmeid masinloetaval kujul või nõuda nende edastamist masinloetaval kujul teisele vastutavale töötlejale;
 • saada järelevalveasutuse arvamus selle kohta, kas teie isikuandmete töötlemine on seaduslik;
 • nõuda kahju hüvitamist, kui teie isikuandmete töötlemine on teid kahjustanud;
 • automatiseeritud töötlemisega seotud õigused, mis tähendab, et teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemisele olenevalt konkreetsest olukorrast, kui selline töötlemine põhineb automatiseeritud otsustel/profileerimisel. Teil on õigus vältida isikuandmete automatiseeritud töötlemisel põhinevaid otsuseid, kui seda saab liigitada profileerimiseks;
 • esitada kaebus meile, Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed leiate selle kodulehelt aadressil https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid.

Isikuandmete kaitse

HUUM rakendab kõiki ettevaatusmeetmeid (sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs isikuandmetele muudatuste tegemiseks ja töötlemiseks on antud üksnes selleks volitatud isikutele. Säilitame isikuandmeid rangelt minimaalse nõutava perioodi jooksul. Säilitame isikuandmeid kuni viis aastat alates viimasest teenuse osutamisest. Andmete säilitamisel juhindume ka raamatupidamise seaduse nõuetest.

Isikuandmed, mille säilitustähtaeg on möödas, hävitatakse või muudetakse anonüümseks, kasutades selleks parimaid tavasid.

Turvalisus

HUUMi veebilehe külastuste käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse teabena. Isikuandmetega seotud rikkumise korral võtame kõik vajalikud meetmed rikkumise tagajärgede leevendamiseks ja asjakohaste riskide käsitlemiseks tulevikus. Registreerime kõik juhtumid ning vajadusel teavitame sellest Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekte. Kõik HUUMi veebisaidil, meie rakenduses ja meie teenuste andmebaasis olevad andmed on kaitstud ja neid käsitletakse konfidentsiaalse teabena.

Vastutus

Te vastutate meile esitatud andmete täpsuse, õigsuse ja täielikkuse eest. Kui teie esitatud andmed muutuvad, peate meid sellest viivitamatult e-posti teel teavitama. Me ei vastuta ühelgi juhul kahju eest, mida te olete kandnud ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete esitamise või teie poolt esitatud isikuandmete muutumisest teavitamata jätmise tõttu.

Tingimuste ja andmekaitsepoliitika muudatused

Meie veebisaidi kasutamisega te kinnitate, et olete käesolevate tingimustega tutvunud ja nõustute nendega. Jätame endale õiguse teha andmekaitsepoliitika üldtingimustesse vajalikke muudatusi, teavitades sellest võimalusel meie veebisaidil ja e-posti teel.

Kui teil tekib käesoleva andmekaitsepoliitika või andmete töötlemise kohta küsimusi või probleeme, palume võtta ühendust .

Litsents

Kui pole märgitud teisiti, kuuluvad kogu HUUMi veebisaidil avaldatud materjali intellektuaalomandi õigused HUUMile ja/või selle litsentsiandjatele. Kõik intellektuaalomandi õigused on kaitstud. Teil on HUUMi veebisaidi kaudu juurdepääs sellele materjalile isiklikuks kasutamiseks käesolevates tingimustes sätestatud piirangutega.

Teil on keelatud:

 • HUUMi veebisaidil avaldatud materjali taasavaldada;
 • HUUMi veebisaidil olevat materjali müüa, rentida või selle suhtes all-litsentse anda;
 • HUUMi veebisaidil olevat materjali reprodutseerida, paljundada või kopeerida;
 • HUUMi veebisaidi sisu jagada.

Käesolev leping jõustub selle sõlmimise kuupäeval.

Käesolev veebisait pakub selle teatud jaotistes kasutajatele võimalust postitada ja vahetada arvamusi ja teavet. HUUM OÜ ei filtreeri, muuda, avalda ega vaata kommentaare enne nende veebisaidil avaldamist. Kommentaarid ei kajasta HUUM OÜ, selle esindajate ja/või sidusettevõtjate seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad vaateid ja arvamusi postitanud inimese isiklikke seisukohti ja arvamusi. Kohaldatava õigusega lubatud ulatuses ei vastuta HUUM OÜ kommentaaride eest ega kanna vastutust kohustuste, kahjude või kulude eest, mille põhjuseks on käesoleva veebilehel avaldatud kommentaaride kasutamine ja/või postitamine ja/või ilmumine.

HUUM OÜ jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada mis tahes kommentaarid, mida võib pidada sobimatuteks, solvavateks või käesolevaid Tingimusi rikkuvateks.

Te avaldate ja kinnitate, et:

 • teil on õigus postitada kommentaare meie veebisaidile ning teil on selleks olemas kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud;
 • kommentaarid ei riku ühtegi intellektuaalomandi õigust, sh piiranguteta mis tahes kolmanda isiku autoriõigust, patenti või kaubamärki;
 • kommentaarid ei sisalda halvustavat, laimavat, solvavat, sündsusetut või muul viisil ebaseaduslikku materjali, mis on käsitletav eraelu puutumatusse riivena.
 • Te ei kasuta kommentaare ärivõimaluste või klientide otsimiseks või edendamiseks või kommertstegevuse tutvustamiseks või ebaseaduslikuks tegevuseks.

Te annate käesolevaga HUUM OÜ-le lihtlitsentsi teie kommentaaride kasutamiseks, reprodutseerimiseks, redigeerimiseks mis tahes kujul, formaadis või meedias ning õiguse volitada teisi isikuid neid selliselt kasutama, reprodutseerima ja redigeerima.

Hüperlingi loomine meie sisule

Allpool loetletud organisatsioonid omavad õigust linkida meie veebisaidile ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:

 • Valitsusasutused;
 • Otsingumootorid;
 • Uudisteagentuurid;
 • Interneti-kataloogi pakkujad võivad linkida meie veebisaidile samadel tingimustel, mida kohaldatakse hüperlinkide loomisele teiste kataloogis loetletud ettevõtjate veebisaitidele; ja
 • Süsteemiülesed akrediteeritud ettevõtjad, va mittetulundusühingud, heategevuslikud kaubamajad ja heategevuslike korjandustega tegelevad rühmitused, millel ei ole lubatud meie veebisaidile linkida.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, väljaannetele või muule veebisaidil avaldatud teabele juhul, kui link: (a) ei ole mingil viisil petlik; (b) ei viita eksitavalt linkiva poole ja selle toodete ja/või teenuste spondeerimisele, toetamisele või heakskiitmisele; ja (c) sobib linkiva isiku saidi konteksti.

Me võime kaaluda ja rahuldada muid linkimistaotlusi järgmist tüüpi organisatsioonidelt:

 • üldtuntud tarbija- ja/või äriteabe allikad;
 • dot.com kogukonna saidid;
 • heategevusorganisatsioone esindavad ühendused või muud rühmad;
 • veebipõhiste kataloogide levitajad;
 • Interneti-portaalid;
 • raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonifirmad; ja
 • õppeasutused ja ametiühingud.

Me rahuldame nende organisatsioonide linkimistaotlused, kui leiame, et: (a) link ei pane meid meie endi või meie akrediteeritud ettevõtjate silmis ebasoodsasse valgusesse; (b) me ei oma organisatsiooni kohta negatiivseid andmeid; (c) hüperlingi nähtavusest saadav kasu kompenseerib HUUM OÜ puudumise; ja (d) link jääb üldisesse ressursiteabe konteksti.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele tingimusel, et link: (a) ei ole mingil viisil petlik; (b) ei viita eksitavalt linkiva poole ja selle toodete või teenuste spondeerimisele, toetamisele või heakskiitmisele; ja (c) sobib linkiva poole saidi konteksti.

Kui olete üks ülaltoodud punktis 2 loetletud organisatsioonidest ja olete huvitatud meie veebisaidi linkimisest, peate meid sellest teavitama, saates e-kirja HUUM OÜ-le. Palun lisage oma nimi, oma organisatsiooni nimi, kontaktandmed ja oma saidi URL, nimekiri kõigist URL-idest, millelt kavatsete meie veebisaidile linkida, ja nimekiri meie saidi URL-idest, millele linkida soovite. Saadame teile vastuse 2-3 nädala jooksul.

Aktsepteeritud organisatsioonid võivad luua hüperlingi meie veebisaidile järgmiselt:

 • Kasutades meie äriühingu nime; või
 • Kasutades ühtset ressursilokaatorit, millele kavatsetakse linkida; või
 • Kasutades mis tahes muud meie lingitava veebisaidi kirjeldust, mis on linkiva poole saidi sisu kontekstis ja formaadis mõistlik.

Vastava litsentsilepingu puudumise korral pole linkimisel lubatud kasutada HUUMi logo ega muid taieseid.

iFrames

Ilma eelneva loata ja kirjaliku loata ei ole lubatud luua meie veebilehtede ümber raame, mis võivad mis tahes viisil muuta meie veebisaidi visuaalset esitust või välimust.

Vastutus sisu eest

Me ei võta endale vastutust teie veebisaidil ilmuva sisu eest. Te nõustute kaitsma meid ja vabastama vastutusest kõigi teie veebisaidil esitatavate nõuete eest. Mitte ühelgi veebisaidil ei ole lubatud avaldada linke, mida võidakse tõlgendada laimava, ebasündsa või kuritegelikuna või mis võib mis tahes viisil rikkuda kolmandate isikute õigusi või kutsuda üles neid õigusi rikkuma.

Õiguste reserveerimine

Jätame endale õiguse nõuda, et eemaldaksite kõik või mis tahes konkreetsed lingid meie veebisaidile. Te kohustute meie nõudmisel eemaldama viivitamata kõik meie veebisaidile viivad lingid. Samuti jätame endale õiguse käesolevaid tingimusi ja linkimise põhimõtteid igal ajal muuta. Kui jätkate linkimist meie veebisaidile, siis nõustute käesolevate linkimise tingimustega ja kohustute neid järgima.

Linkide eemaldamine meie veebisaidilt

Kui leiate meie veebisaidilt lingi, mis on mingil põhjusel solvav, võite meiega igal ajal ühendust võtta ja sellest teavitada. Me kaalume linkide eemaldamise taotlusi, kuid ei ole kohustatud seda tegema või teile otse vastama.

Me ei garanteeri, et käesoleval veebisaidil olev teave on õige, me ei taga selle täielikkust ega täpsust; samuti ei anna me lubadust tagada, et veebisait jääb kättesaadavaks või et veebisaidil olev materjal on ajakohastatud.

Vastutuse välistus

Kohaldatava seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses välistame kõik meie veebisaidiga ja veebisaidi kasutamisega seotud kinnitused, garantiid ja tingimused. Mitte ükski käesoleva vastutuse välistuse säte:

 • ei piira ega välista meie või teie vastutust surma või kehavigastuse korral;
 • ei piira ega välista meie või teie vastutust pettuse või kuritahtliku faktide moonutamise eest;
 • ei piira meie ega teie kohustusi ühelgi kohaldatava õigusega lubamatul viisil; või
 • ei välista ühtegi meie või teie kohustust, mida pole võimalik kohaldatava õiguse alusel välistada.

Käesolevas punktis ja vastutust välistavates sätetes mujal kehtestatud vastutuse piirangud ja keelud: (a) alluvad eelmises punkti toodud tingimustele; ning (b) reguleerivad kõiki vastutuse välistusest tulenevaid kohustusi, sh lepingulisi või lepinguväliseid kohustusi ja seaduslike kohustuste rikkumisest tulenevaid kohustusi.

Seni, kuni veebisaiti ning sellel avaldatud teavet ja teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me mis tahes kahju või kahju eest, sõltumata selle liigist.

Käesolevaid Tingimusi ja Andmekaitsepoliitikat muudeti viimati 2023. aasta märtsis.